Posiadając 20-letnie doświadczenie pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów produkcyjnych. Świadczymy usługi w zakresie stałej obsługi firm w ochronie środowiska oraz obsługę procesu inwestycyjnego. W ramach dotychczasowej działalności, uzyskaliśmy liczne decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia sektorowe oraz dokonaliśmy wielu uzgodnień formalno - prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wyróżnia nas indywidualne podejście do spraw naszych Klientów, poparte bogatym doświadczeniem oraz zaangażowaniem w prowadzone sprawy.
Zapraszamy do współpracy!

CERTYFIKATYREFERENCJE

OFERTA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Każdy rodzaj korzystania ze środowiska powoduje powstanie obowiązku w zakresie sprawozdawczości dotyczącej:
 • emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • wytwarzania,odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • wytwarzania ścieków i poboru wód
 • spalania paliw stałych, ciekłych lub gazowych w kotłach energetycznych
Dany rodzaj sprawozdawczości skierowany jest do różnego rodzaju organów ochrony środowiska – w zależności od przypadającego obowiązku.

EMISJA DO POWIETRZA

Jeżeli prowadzisz działalności powodująca emisję zanieczyszczeń do powietrza najprawdopodobniej musisz wywiązać się z obowiązków nałożonych m.in. ustawą Prawo Ochrony Środowiska:
 • Uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Zgłoszenia do właściwego urzędu instalacji, w przypadku, gdy nie wymaga ona pozwolenia
 • Naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska za substancje emitowane do powietrza
 • Prowadzić okresowe lub ciągle pomiary gazów lub pyłów emitowanych do powietrza
 • Sporządzenia sprawozdań z wielkości i rodzaju wprowadzanych do powietrza substancji

GOSPODARKA ODPADAMI

Prowadząc zakład produkcyjny, warsztat czy sklep jesteś:
 • wytwórcą odpadów innych niż komunalne
 • zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
 • zobowiązany do sporządzania sprawozdania do właściwego urzędu marszałkowskiego
 • zmuszony do sprawdzenia czy wymagasz pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Jeżeli prowadzisz procesy odzysku odpadów lub ich unieszkodliwiania – ustawa o odpadach zobowiązuje Cię do uzgodnienia z właściwym organem ochrony środowiska procesów w jakich odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Ustawa Prawo Wodne wyznacza obowiązki dla:
 • wprowadzającego ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji (np. myjnie pojazdów, pralnie)
 • wprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi (np. z parkingów, placów magazynowych)
 • eksploatującego własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej)
 • inwestorów prywatnych – w kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków

ARBOR-TECH MOŻE POMÓC PAŃSTWU W REALIZACJI WYMIENIONYCH OBOWIĄZKÓW

KONTAKT


Zakład Inżynieryjno-Usługowy Katarzyna Witkowska
ul. Chorzowska 44C/8, 44-100 Gliwice

REGON: 365568769
NIP: 631-229-65-97

E-MAIL: biuro@arbor-tech.pl
TEL. 668-620-980

Wszelkie prawa zastrzeżone © ARBOR-TECH