gospodarka wodno-ściekowa

Ustawa Prawo Wodne wyznacza obowiązki dla:
  • wprowadzającego ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji (np. myjnie pojazdów, pralnie),
  • wprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi (np. z parkingów, placów magazynowych),
  • eksploatującego własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej),
  • inwestorów prywatnych – w kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków
Arbor-Tech może pomóc Państwu w realizacji wymienionych obowiązków.
emisja do powietrza
gospodarka odpadami
sprawozdawczość
rozwiązania dla przemysłu
doradztwo