sprawozdawczość

Każdy rodzaj korzystania ze środowiska powoduje powstanie obowiązku w zakresie sprawozdawczości dotyczącej:
  • emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • wytwarzania,odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • wytwarzania ścieków i poboru wód,
  • spalania paliw stałych, ciekłych lub gazowych w kotłach energetycznych,
Dany rodzaj sprawozdawczości skierowany jest do różnego rodzaju organów ochrony środowiska – w zależności od przypadającego obowiązku.

Arbor-Tech może pomóc Państwu w realizacji wymienionych obowiązków.
emisja do powietrza
gospodarka wodno-ściekowa
gospodarka odpadami
rozwiązania dla przemysłu
doradztwo