emisja do powietrza

Jeżeli prowadzisz działalności powodująca emisję zanieczyszczeń do powietrza najprawdopodobniej musisz wywiązać się z obowiązków nałożonych m.in. ustawą Prawo Ochrony Środowiska:
  • Uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Zgłoszenia do właściwego urzędu instalacji, w przypadku, gdy nie wymaga ona pozwolenia
  • Naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska za substancje emitowane do powietrza
  • Prowadzić okresowe lub ciągle pomiary gazów lub pyłów emitowanych do powietrza
  • Sporządzenia sprawozdań z wielkości i rodzaju wprowadzanych do powietrza substancji
Arbor-Tech może pomóc Państwu w realizacji wymienionych obowiązków.
gospodarka wodno-ściekowa
gospodarka odpadami
sprawozdawczość
rozwiązania dla przemysłu
doradztwo